Bài Tập Vba Có Lời Giải

Cùng làm bài tập excel có lời giải sau đây, học cách sử dụng hàm IF, hàm ROUND, hàm SUM, hàm MIN …
*
*
*

BÀI TẬP EXCEL CÓ LỜI GIẢI (DÙNG HÀM VLOOKUP, HÀM HLOOKUP VÀ HÀM IF) 3


Cùng làm bài tập excel có lời giải sau đây, học cách sử dụng thành thạo hai hàm VLOOKUP, hàm HLOO…