Cách Đọc Trong Word

Word cho zhair.com.vn 365 Word cho zhair.com.vn 365 dành cho máy Mac Word cho web Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Xem thêm...Ít hơn

Đọc chính tả cho phép bạn chuyển giọng nói thành văn bản đối với nội dung của tác giả trong zhair.com.vn 365 bằng micrô và kết nối internet đáng tin cậy. Đây là cách dễ dàng và nhanh chóng để ghi lại suy nghĩ của bạn, tạo bản thảo hoặc phác thảo và viết lại ghi chú. 


Mở tài liệu mới hoặc hiện có và đi tới Trang chủ >  Đọc chính tả khi đăng nhập vào zhair.com.vn 365 trên thiết bị có bật micrô.

Bạn đang xem: Cách đọc trong word

Đợi nút Đọc chính tả bật và bắt đầu nghe.

*

Bắt đầu nói để xem văn bản xuất hiện trên màn hình.

Bạn không tìm được nút Đọc chính tả? Tính năng đọc chính tả chỉ khả dụng cho người đăng ký zhair.com.vn 365.


Cách sử dụng đọc chính tả

Mở tài liệu mới hoặc hiện có và đi tới Trang chủ > Đọc chính tả khi đăng nhập vào zhair.com.vn 365 trên thiết bị có bật micrô.

Xem thêm: Top 8 Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Innisfree Green Tea Foam Cleanser 150 Ml

*


Đợi nút Đọc chính tả bật và bắt đầu nghe.

*

Bắt đầu nói để xem văn bản xuất hiện trên màn hình.

Bạn không tìm được nút Đọc chính tả? Tính năng đọc chính tả chỉ khả dụng cho người đăng ký zhair.com.vn 365.


Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng đọc chính tả trong Word trên web và thiết bị di động

Đọc chính tả tài liệu của bạn trong Word trên web

Đọc chính tả tài liệu của bạn trong Word Mobile

Tôi có thể nói gì?

Trong phần bổ trợ để đọc chính tả nội dung của bạn, bạn có thể nói các lệnh để thêm dấu câu, dẫn hướng quanh trang và nhập các ký tự đặc biệt.

Cuộn xuống để xem danh sách các lệnh sẵn dùng trong các ngôn ngữ khác.


(Các) cụm từ

Đầu ra

period, full stop

.
comma ,
question mark ?
exclamation mark/point !
new line new line
apostrophe-s "s
colon :
semicolon ;
open quotes close quotes " "
hyphen -
ellipsis, dot dot dot ...
begin/open single quote end/close single quote " "
left/open parentheses right/close parentheses ( )
left/open bracket right/close bracket < >
left/open brace right/close brace { }

(Các) cụm từ

backspace <1-100>

delete
delete last/previous <1-100> characters/words
delete last/previous <1-100> sentences/paragraphs
delete next <1-100> characters/words
delete next <1-100> sentences/paragraphs
delete or scratch or erase
delete that or scratch that
insert space
undo

(Các) cụm từ

Select word, characters, sentence, para, next, prev, range, unselect/deselect

select
select word/sentence/paragraph
select that
select last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
select next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
select from to
select the word before
select the word after
previous word or next word
remove selection
unselect that or deselect that
go to the next paragraph
go/move to the previous paragraph
go/move to the next/previous sentence
go/move to the next/previous word
go/move to the next/previous bullet
go/move to end of sentence
go/move to end of paragraph
go/move to the end of column
go/move to the start/beginning of column
go/move to the end of row
go/move to the start/beginning of row
go/move to the end of table
go/move to the start/beginning of table
go/move to the next cell
go/move to the previous cell
go/move to the next/previous column
go/move to the next/previous row

(Các) cụm từ

align center

align left
align right
apply style
apply/set style
bold
bold
bold from to
bold last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
bold next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
bold that
capitalize
capitalize
capitalize from to
capitalize last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
capitalize next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
capitalize that
change font color to/as
change font size to/as
change highlight color to/as
change style to
clear formatting
clear/remove formatting from
clear/remove formatting from to
clear/remove formatting from last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
clear/remove formatting from next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
clear/remove formatting from that
clear/remove formatting from word/sentence/paragraph
decrease font/text size or reduce font/text size
decrease indent
highlight
highlight from to
highlight last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
highlight next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
highlight that
highlight word/sentence/paragraph
increase font/text size
increase indent
italicize
italicize from to
italicize last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
italicize next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
italicize that
italics
lowercase
lowercase
lowercase from to
lowercase last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
lowercase next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
lowercase that
make font/text bigger or make font/text larger
make font/text smaller
remove bold
remove formatting
remove highlight
remove highlight from
remove highlight from to
remove highlight from last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
remove highlight from next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
remove highlight from that
remove highlight from word/sentence/paragraph
remove italics/underline/strikethrough/subscript
set font color to/as
set font size to/as
set highlight color to/as
set style as/to
set text color to/as
set text size to/as
strikethrough
strikethrough
strikethrough from to
strikethrough last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
strikethrough next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
strikethrough that
subscript/superscript
subscript/superscript
subscript/superscript from to
subscript/superscript last <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
subscript/superscript next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
subscript/superscript that
underline
underline
underline from to
underline last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
underline next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
underline that
uppercase
uppercase
uppercase from to
uppercase last/previous <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
uppercase next <1-100> characters/words/sentences/paragraphs
uppercase that

(Các) cụm từ

add/start/create by table

add/start/create table or add/start/create new table
create bullet list
create list
create number list
create numbered list
delete cell
delete column
delete row
delete/remove columns
delete/remove columns to/on the left/right
delete/remove rows
delete/remove rows above/below
delete/remove table
exit list
exit table or exit this table
insert by table
insert column(s) by/and row(s) table
insert row(s) by/and column(s) table
insert column
insert row
insert table or insert new table
insert/add/create columns
insert/add/create columns to/on the left/right
insert/add/create rows
insert/add/create rows above/below
next bullet or next item
next line
start/insert/add bullet list
start/insert/add list
start/insert/add number list
start/insert/add numbered list

(Các) cụm từ

pause dictation

stop dictation
exit/close dictation
open/show help
show commands
insert/add comment
insert/add comment
resume dictation

(Các) cụm từ

Đầu ra

asterisk

*
backslash \
forward slash /
vertical bar sign, pipe character |
backquote, backtick `
underscore _
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign §
ampersand, and sign &
at sign