TRỊ TUYỆT ĐỐI TRONG C

Mình nhập vào một mảng các số thực, giờ mình muốn xuất ra giá trị tuyệt đối của mảng đó, và tìm xem cái nào là lớn nhất sau khi đã lấy giá trị tuyệt đối. Tìm phần tử lớn nhất thì mình biết làm rồi, nhưng mà lấy giá trị tuyệt đối của mảng thì làm sao, ai bày mình cái này với

Bạn đang xem: Trị tuyệt đối trong c

*
*
Trả lời cùng với trích dẫn
*

*
Thành viên nhiệt tình
*

*
Nguyên bản được gửi bởi oishiexpress
*

Mình nhập vào một mảng các số thực, giờ mình muốn xuất ra giá trị tuyệt đối của mảng đó, và tìm xem cái nào là lớn nhất sau khi đã lấy giá trị tuyệt đối. Tìm phần tử lớn nhất thì mình biết làm rồi, nhưng mà lấy giá trị tuyệt đối của mảng thì làm sao, ai bày mình cái này với

Xem thêm: Máy Đẩy Tinh Chất Halio - Máy Đẩy Tinh Chất Dưỡng Trắng Halio Ion Cleansing

Giá trị tuyệt đối của mảng là thế nào. - Giá trị tuyệt đối của các từng giá trị trong mảng hay sao. Nếu như thế thì dùng hàm abs(). include thư viện math.h nữa
*

- Lêu lêu
*

giá trị tuyệt đối của từng thành phần trong mảng. Mình include "math.h" nhưng mà không biết cách dùng lệnh abs thế nào, mảng là số thực thì trị tuyệt đối dùng fabs() đúng không, nhưng mà mình không biết dùng làm sao, bày mình với
#include#include#defineARRAY_SIZE10typedefstd::valarraydouble>DOUBLEVALARRAY;intmain(){DOUBLEVALARRAYarray(ARRAY_SIZE);intmode;for(longi=0;iARRAY_SIZE;i++){if(i%2==0)mode=1;elsemode=-1;array=mode*i*i*sqrtl(i);}std::cout"Beforecallingabs()"std::endl;std::cout"Thesizeofarrayis"size()std::endl;for(inti=0;iARRAY_SIZE;i++){std::couti>;if(iARRAY_SIZE-1)std::cout",";}std::coutstd::endl;std::cout"Callabs()"std::endl;DOUBLEVALARRAYabs__array=abs(array);std::cout"Aftercallingabs()"std::endl;std::cout"Thesizeofarrayis"abs__array.size()std::endl;for(inti=0;iARRAY_SIZE;i++){std::coutabs__array;if(iARRAY_SIZE-1)std::cout",";}std::coutstd::endl;return0;}
Trong C không có nạp chồng hàm nên mới sinh ra fabs,abs,labs là các hàm có cùng chức năng nhưng với các kiểu dữ liệu khác nhau.Chỉ có C++ mới có nạp chồng hàm => Chỉ cần 1 tên gọi duy nhất là abs. Mà topic này đang nói về C thì phải.
*